Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de weedviewer

Onder de Algemene  voorwaarden voor het gebruik van de weedviewer worden verstaan de Eindgebruikerslicentie voor de Weedviewer.

 

Eindgebruikerslicentie voor de Weedviewer

Scope van de licentie

Tauw, Wageningen UR en Peter van Welsem Advies verstrekken hierbij aan de rechtmatige verkrijger van Weedviewer ("gebruiker") een gebruiksrecht voor deze software.

De software mag op een aantal devices binnen uw organisatie worden geïnstalleerd. Voor deze devices worden licenties verschaft.

Het is niet toegestaan:

  • de broncode van de software te reverse engineeren of de software te decompileren, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht is toegestaan;
  • de software in kopie te geven aan derden;
  • de software in sublicentie te geven of beschikbaar te stellen aan derden, middels verhuur, Software-as-a-Service constructies of anderszins;
  • wijzigingen aan te brengen in de software, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht is toegestaan;
  • aanduidingen van Tauw, Wageningen UR en Peter van Welsem Advies als rechthebbende op de software of delen daarvan te verwijderen of onleesbaar te maken.

Het is toegestaan een reservekopie van de software te maken. Deze reservekopie mag u echter niet zelfstandig gebruiken of verhandelen of verspreiden anders dan in combinatie met de originele software.

 

Intellectuele eigendom

Alle rechten op de software, de bijbehorende documentatie en alle wijzigingen en uitbreidingen op beiden liggen en blijven bij Tauw, Wageningen UR en Peter van Welsem Advies. U verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van deze overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige mag u de software niet gebruiken, verveelvoudigen of openbaar maken.

Omdat het gebruiksrecht gekoppeld is aan een betalingsverplichting, hebben Tauw, Wageningen UR en Peter van Welsem Advies het recht een audit uit te laten voeren op  naleving van het gebruik van de licentie door Gebruiker. De audit zal onder geheimhouding worden uitgevoerd door een onafhankelijke derde (zoals een registeraccountant) die alleen de voor de naleving relevante gegevens mag rapporteren aan Tauw, Wageningen UR en Peter van Welsem Advies. De kosten van de audit zijn voor rekening van Tauw, Wageningen UR en Peter van Welsem Advies, tenzij uit de rapportage blijkt dat u met betaling tekortgeschoten bent.

 

Tegenprestatie

U bent zelf verantwoordelijk voor installatie en ingebruikname van de software.

Voor het gebruiksrecht is een eenmalige betaling bij verkrijging van de applicatie verschuldigd en een jaarlijkse betaling voor het gebruik van de applicatie, ingaand het eerste kalanderjaar na verkrijging van de applicatie. Over de wijze van betaling wordt u apart geïnformeerd door Tauw.

U moet zich registreren om de software te kunnen gebruiken. Bij registratie verwerkt Tauw de gevraagde (persoons)gegevens van u door de op het registratieformulier gevraagde gegevens vast te leggen. Deze (persoons)gegevens worden alleen gebruikt ter uitvoering van deze overeenkomst en daarmee verwante doelen zoals het doen van gerelateerde aanbiedingen of het melden van beschikbare updates.

De (persoons)gegevens worden gewist wanneer zij niet meer nodig zijn ter uitvoering van deze overeenkomst, tenzij bewaren daarna verplicht is op grond van de wet.

Gebruik van de software vereist voorts activatie. Activatie dient direct bij installatie te gebeuren. Ten behoeve van activatie dient u een licentiesleutel te verwerven bij Tauw. U wordt via de software geïnformeerd over de procedure.

 

Updates

Tauw brengt van tijd tot tijd updates uit die fouten kunnen herstellen of het functioneren van de software verbeteren.

Raadpleeg voor de laatste updates regelmatig de website www.weedviewer.nl. Geen aansprakelijkheid bestaat voor schade als gevolg van fouten die verholpen zijn in een door u niet geïnstalleerde update.

 

Ondersteuning

Tauw, Wageningen UR en Peter van Welsem Advies zullen een redelijk niveau van ondersteuning leveren via de website en/of e-mail (of andere aan u bekend gemaakte kanalen). Tauw, Wageningen UR en Peter van Welsem Advies doen echter geen garanties dat alle door u aangedragen problemen of verzoeken in behandeling worden genomen.

 

Garanties en aansprakelijkheid

Tauw, Wageningen UR en Peter van Welsem Advies garanderen dat de drager waarop de software wordt geleverd, gedurende 90 dagen na ontvangst functioneert conform de verwachtingen (en zal deze gratis vervangen als deze garantie niet wordt gehaald); dat de Weedviewer substantieel werkt zoals omschreven op de website; dat de Weedviewer geen virussen, achterdeuren of kwaadaardige routines bevat; dat Weedviewer geen rechten van derden (zoals auteursrechten) schendt, waarbij uitgesloten zijn schendingen als gevolg van een specifiek gebruik van de software; zich in te spannen om gemelde gebreken aan de software zo snel mogelijk te onderzoeken en te herstellen of een workaround hiervoor uit te brengen. Tauw, Wageningen UR en Peter van Welsem Advies mogen het herstel van fouten met beperkte impact uitstellen tot de eerstvolgende geplande update, maar voor het overige niet.

Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid of het niet nakomen van een hierboven verleende garantie zijn Tauw, Wageningen UR en Peter van Welsem Advies jegens u niet aansprakelijk, op welke grond dan ook, voor enige schade in verband met de Weedviewer.

Geen aansprakelijkheid bestaat indien de schade niet binnen twee weken na ontdekking is gemeld bij Tauw. Voorts bestaat geen aansprakelijkheid indien de schade het gevolg is van overmacht.

 

Duur van de overeenkomst

Deze overeenkomst treedt in werking bij ingebruikname van de software en blijft dan voor onbepaalde tijd van kracht.

De overeenkomst mag door zowel u als Tauw (waarbij zij Wageningen UR en Peter van Welsem Advies vertegenwoordigt) op ieder moment worden opgezegd met een opzegtermijn van een maand. Deze overeenkomst eindigt van rechtswege indien u in staat van faillissement wordt verklaard, u surséance van betaling aanvraagt of er algeheel beslag op uw vermogen wordt gelegd, u overlijdt, dan wel indien u in liquidatie treedt, opgeheven wordt of wordt ontbonden.

Na beëindiging van de overeenkomst (om welke reden dan ook) dient u ieder gebruik van de Weedviewer te staken en gestaakt houden. U dient dan alle kopieën (inclusief reservekopieën) van de Weedviewer te verwijderen van al uw systemen.

 

Overige bepalingen

Op deze eindgebruikslicentie is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Tauw gevestigd is.

In alle zaken waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, gelden aanvullend de ICT~Office voorwaarden 2009, Module Algemeen, Module 1 – Licentie van programmatuur, Module 2 – Ontwikkeling van programmatuur, Module 3 – Onderhoud van programmatuur en Module 4 - Application Service Provision, Software as a Service en Computerservice. Deze voorwaarden zijn in te zien via www.nederlandict.nl en kunnen desgewenst bij Tauw opgevraagd worden.

Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

Tauw, Wageningen UR en Peter van Welsem Advies mogen hun rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst overdragen aan een